Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lemmikkilinnut Kaijuli ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

  1. Yhdistyksen tarkoituksena on

   1.1 Lemmikkilintuharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen Suomessa.

   1.2 Kehittää ja ylläpitää Suomen kattavaa rekisteriä yhdistyksen jäseninä olevien lemmikkilintujen kasvattajista sekä renkaalla ja/tai mikrosirulla tunnistettavissa olevista lemmikkilinnuista toimien yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

   1.3 Kehittää yhteistyötä kasvattajien kesken ja näin ylläpitää terveitä lintukantoja välttämällä sisäsiittoisuuden mahdollisuutta.

   1.4 Toimia yhdyssiteenä lemmikkilinnuista kiinnostuneiden, niiden parissa työskentelevien ja niitä koskevien informaatiokanavien kanssa.

   1.5 Pyrkiä edistämään lemmikkilintujen eettistä pitoa ja maahantuontia.

   1.6 Edistää Cites I/A-liitteen lajien laillista rekisteröimistä.

  2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

   2.1 Välittää tietoa sekä aloitteleville että kokeneille alan harrastajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

   2.2 Välittää eläinsuojelullista tietoa lemmikkilintujen hyväksi.

   2.3 Pitää yllä maksuttomia internet-sivustoja.

   2.4 Pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin lemmikkilintuyhdistyksiin.

   2.5 Järjestää teemapäiviä ja luentoja sekä infotilaisuuksia eri koulutuslaitoksissa.

   2.6 Harjoittaa valistus- neuvonta- ja tiedotustoimintaa.

   2.7 Julkaista lemmikkilintuaiheista lehteä.

   2.8 Järjestää näyttelyitä.

   2.9 Toimia yhteistyössä muiden yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta tukevien yhteisöjen, viranomaisten ja lemmikkiliikkeiden kanssa.

  3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

   3.1 Periä jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua.

   3.2 Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

   3.3 Järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä harjoittaa kioskiliikettä.

  3§ Jäsenet

   1. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä.

   2. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistys itse, joka toimittaa jäsenille jäsenkortin sekä tietoja jäsenen oikeuksista ja velvollisuuksista.

   3. Lemmikkilintu Kaijuli ry:n jäseniä ovat

    3.1 Varsinainen jäsen, joksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta.

    3.2 Perhejäsen, joksi voidaan hyväksyä varsinaisen henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenet eivät saa yhdistyksen vuosijulkaisua.

    3.3 Kannattajajäsen, joksi voidaan kutsua yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta.

    4. Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksut peritään kunkin alkavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

  4§ Toimihenkilöt

   1. Yhdistyksen järjestämää toimintaa sekä tapahtumia hoitaa yhdistyksen jäsenistä valittu toimihenkilöstö. Hallitus päättää toimihenkilöpaikoista ja uusien toimihenkilöiden hyväksymisestä.

   2. Toimihenkilöiden toimikausi on yksi (1) vuosi. Toimihenkilöt kokoontuvat vain tarpeen vaatiessa. Toimihenkilöstö voi kokoontua myös etänä tietoliikenneyhteyden välityksellä.

   3. Toimihenkilöksi haluavan on esitettävä tahtonsa joko kirjallisesti tai kokouksessa suullisesti.

   4. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa yhdistyksen toimihenkilöksi, sen on hakijan sitä vaatiessa annettava hakijalle kirjallinen lausunto kielteiseen päätökseen johtaneista syistä.

   5. Toimihenkilöksi voidaan valita yhdistyksen jäsen, joka

    5.1 On maksanut yhdistyksen jäsenmaksun.

    5.2 Hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen eikä ole henkilökohtaisten sitoumustensa tai muiden syiden vuoksi esteellinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

    5.3 Hyväksyy yhdistyksen lintuharrastukselle asettamat eettiset periaatteet eikä kuulu yhdistyksen toimintaa ja periaatteita vastustaviin järjestöihin tai ryhmiin.

    5.4 Lupautuu noudattamaan yhdistyksen jäsenille ja toimihenkilöille asetettuja sääntöjä.

   6. Toimihenkilön oikeuksien ja etuuksien edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut erääntyneet jäsenmaksunsa.

  5§ Hallitus

   1. Yhdistyksen toimintaa johtaa ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä 1–4 muuta jäsentä.

   2. Hallitukseen voidaan valita yhdistyksen jäsen, joka

    2.1 On maksanut yhdistyksen jäsenmaksun.

    2.2 Hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen eikä ole henkilökohtaisten sitoumustensa tai muiden syiden vuoksi esteellinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

    2.3 Hyväksyy yhdistyksen lintuharrastukselle asettamat eettiset periaatteet eikä kuulu yhdistyksen toimintaa tai periaatteita vastustaviin ryhmiin tai järjestöihin.

    2.4 Lupautuu noudattamaan yhdistyksen hallitukselle asetettuja sääntöjä.

   3. Hallituksen toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa.Hallitus voi kokoontua myös etänä tietoliikenneyhteyden välityksellä.

   4. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

   5. Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen jäsen, joka jättää tehdystä päätöksestä eriävän mielipiteen pöytäkirjaan merkittäväksi on vapaa päätöksen tuottamasta vastuusta, ellei hän osallistu sen täytäntöönpanoon.

   6. Hallitukseen kuuluvan oikeuksien ja etuuksien edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut erääntyneet jäsenmaksunsa.

   7. Puheenjohtajaksi ei voida valita henkilöä, joka voi yksityishenkilönä tai yrittäjänä taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla hyötyä puheenjohtajuudesta ja yhdistyksen tekemistä päätöksistä.

   8. Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

  6§ Yhdistyksen kokoukset

   1. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous, joiden lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä kokouksia.

   2. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asetetaan jäsenille tiedoksi www.kaijuli.fi - foorumiin.

   3. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

   4. Yhdistyksen kevätkokous pidetään kevään aikana. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    4.1 Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

    4.2 Luetaan toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto.

    4.3 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä.

    4.4 Päätetään muista esille tulevista asioista.

   5. Yhdistyksen syyskokous pidetään syksyn aikana. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    5.1 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet.

    5.2 Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tarvittaessa yksi (1) varahenkilö.

    5.3 Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

    5.4 Päätetään muista esille tulevista asioista.

   6. Jokaisella yhdistyksen varsinaisella, perhe-, ja kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Jäsen ei kuitenkaan saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Varsinaisena tai kannattajajäsenenä olevan yhteisön tai yksityishenkilön ääntä saa käyttää sen kirjallisesti valtuuttama edustaja.

   7. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaalissa kuitenkin arpa. Päätettäessä sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta sekä yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

   8. Jokainen yhdistyksen jäsen voi tehdä ehdotuksia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi hallitukselle tai kokouksessa. Hallituksen on ne oman lausuntonsa ohella valmisteltava seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Jos asia on kiireellinen, se voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä käsitellä heti, ellei voimassa oleva yhdistyslaki toisin määrää.

  7§ Päätösvalta

   1. Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.

   2. Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää päätösvaltaansa kokouksessa myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli kokouskutsussa on tarjottu siihen mahdollisuus. Osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on tällöin selvitettävä tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan koske yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen liittyviä päätöksiä.

   3. Jäsenet voivat yksimielisinä päättää yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä tällöin kirjallisesti, päivättävä ja kunkin yhdistyksen jäsenen on allekirjoitettava se. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjasta säädetään.

  8§ Yhdistyksestä eroaminen

   1. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

   2. Jäsenen erottua yhdistyksestä hän menettää jäsenoikeutensa ja vapautuu velvollisuuksista, joihin hän on yhdistyksessä sitoutunut.

   3. Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö vuosittaisen jäsenmaksunsa neljän (4) kuukauden ajan vuoden ensimmäisestä päivästä lukien, voi yhdistyksen hallitus katsoa hänet eronneeksi.

  9§ Jäsenen erottaminen

   1. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistyksessä sitoutunut. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka on vahingoittanut yhdistyksen mainetta, on toiminut yhdistyksen periaatteita tai sen tarkoitusta vastaan, tai ei enää täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

   2. Vaatimus jäsenen erottamisesta on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle mainitsemalla ne syyt ja esittämällä ne todisteet, joiden perusteella erottamista vaaditaan. Yhdistyksen hallituksen on tutkittava erottamisvaatimus ja ilmoitettava siitä jäsenelle, jonka erottamista vaaditaan. Mikäli erotettava jäsen jättää hallitukselle asiasta eriävän mielipiteen yhden (1) kuukauden kuluessa, on erottamisvaatimus alistettava seuraavan yhdistyskokouksen päätettäväksi.

   3. Yhdistyksestä erotettu jäsen menettää kaikki jäsenoikeutensa ja vapautuu niistä velvoitteista, joihin on yhdistyksessä sitoutunut. Jäsenen, joka on erotettu muusta syystä kuin jäsenmaksun laiminlyömisen takia, uudelleen jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

  10§ Toimihenkilön erottaminen

   1. Yhdistyksen hallitus voi erottaa toimihenkilön jos

    1.1 Hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistyksessä sitoutunut.

    1.2 Hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen hallituksen päätöksiä tai ohjeita, joiden voimassaolo perustuu yhdistyksen sääntöihin.

    1.3 Hän toimii vastoin yhdistyksen omaksumia periaatteita tai loukkaa yhdistyksen eheyttä.

    1.4 Hän on kavaltanut yhdistyksen hänen hoitoonsa uskomia varoja tai muuta omaisuutta.

    1.5 Hän on päässyt toimihenkilöksi antamalla itsestään vääriä tai muuten harhaanjohtavia tietoja.

    1.6 Hän ei enää täytä näissä säännöissä jäsenelle ja toimihenkilöille asetettuja ehtoja.

   2. Vaatimus toimihenkilön erottamisesta on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle mainitsemalla ne syyt ja esittämällä ne todisteet, joiden perusteella erottamista vaaditaan. Yhdistyksen hallituksen on tutkittava erottamisvaatimus ja ilmoitettava siitä toimihenkilölle, jonka erottamista vaaditaan.

   3. Mikäli erotettava toimihenkilö jättää hallitukselle asiasta eriävän mielipiteen yhden (1) kuukauden kuluessa, on erottamisvaatimus alistettava seuraavan yhdistyskokouksen päätettäväksi. Yhdistyksen hallituksella on oikeus myös omasta aloitteestaan, silloin kun siihen syytä ilmenee, alistaa toimihenkilön erottaminen yhdistyksestä yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

   4. Yhdistyksestä erotettu toimihenkilö menettää kaikki oikeutensa ja vapautuu niistä velvoitteista, joihin on yhdistyksessä sitoutunut.

   5. Hallituksella on myös oman harkintansa varassa oikeus vapauttaa toimihenkilö toimestaan yhdistyksestä erottamisen sijasta, jolloin hänen jäsenoikeutensa säilyvät mutta hän vapautuu niistä velvollisuuksista ja menettää ne oikeudet, jotka toimihenkilöille on asetettu.

  11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

   1. Yhdistyksen nimenkirjoitus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla sekä hallituksen määräämillä muilla henkilöillä, kullakin yksin.

  12§ Tilit ja tilintarkastus

   1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös asiakirjoineen toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on tarkastettava yhdistyksen tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto ja toimitettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajalla on oikeus tarkastaa yhdistyksen tilit muinakin aikoina.

  13§ Yhdistyksen purkaminen

   1. Jos yhdistys puretaan, yhdistyksen varat käytetään kulujen peittämisen jälkeen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan toimintaan. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan toimintaan.